אחריות ותנאי התקשרות

נוסע/ת יקר/האנא קרא/י בעיון עמוד זה

התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך. ידיעתך אותם, תתרום למימושה של הזמנתך, על הצד הטוב ביותר.

תנאים ואחריות
חברת I.M Travels  משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים כגון: חברות תעופה, בתי מלון,מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים. אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים  על ידי ספקי השירותים או מטעמם. אנו כמארגן איננו אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו /או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון- בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת [נדגיש כי יש חב' תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26 , באישור רופא [בשפה האנגלית] בכפוף למדיניות של כל חברת תעופה זו או אחרת], הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.

תינוקות
מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים ביציאה ובחזור!(תקנון טיסות השכר)

כח עליון
המארגן יהיה פטור מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. המארגן מציע לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. חברת I.M Travels  שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים וזאת אף ללא הודעה מוקדמת. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד חברת קשרי תעופה בע"מ תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מתוך 30 יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.

השכרת רכב
במועד ביצוע הזמנתך, עליך להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. כמו כן, עליך לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה שאתה מתכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכדומה. הזמנתך תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב.

כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת.
יום ההשכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר, על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך. בכל מקרה עליך להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי בר תוקף של שנה לפחות וכרטיס אשראי בינלאומי.
גיל השוכר:מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
שובר ההשכרה:השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.
שינויים וביטולים:בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר
 CDWכיסוי ביטוחיהנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה .
 TPכיסויהנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחים לעיל , אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.

שדות תעופה/חברות תעופה
אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.

מזג האוויר
חברת I.M Travels  אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים בחופשה הנדונה.

דמי ביטול:
במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:

אבעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן  (תיקון מס' 26 לחוק):רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם,לפי הנמוך מבניהם".

בבמידה וביטול העסקה לא יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחולו דמי הביטול הבאים: (למעט מוצרים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים, כמו, סקי, ספורט,  מופעים רכבות וכד'. דמי הביטול יהיו 100% מיום בצוע ההזמנה)

שיט: בהתאם לתנאי הביטול של חברות השיט.

קבוצות סגורות: בהתאם לתנאי דמי ביטול  ספציפיים לכל קבוצה.

חבילות תיור, טיסות שכר, שירותי קרקע ונופשונים:

 •  מרגע ביצוע ההזמנה עד 60 ימי עבודה לפני היציאה – $150 דמי ביטול לנוסע.
 •  מ- 60 עד 30 ימי עבודה לפני היציאה – 50% מערך ההזמנה.
 •  מ- 30 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 80% מערך ההזמנה.
 •  מ- 14 עד 0 ימי עבודה לפני היציאה – יחולו דמי ביטול בשיעור 100% מערך ההזמנה.

טיסות סדירות:

טיסות בינלאומיות: על פי דמי הביטול של חברות התעופה השונות ותוספת של $100 דמי ביטול לנוסע.
טיסות פנימיות חו"ל : מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול.

טיסות בינלאומיות מחברות תעופה ישראליות: על פי דמי הביטול של חברות התעופה ו 100$ דמי ביטול לנוסע.
כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך בדמי שינוי/טיפול.

המחיר כולל:מיסים, היטל דלק והיטלים אחרים נכון למועד ביצוע ההזמנה. במידה ותחול תוספת באחד או ביותר ממרכיבים אלה, לפניביצוע התשלום המלא תחול התוספת על הנוסע.

המחיר אינו כולל:ביטוח ואחריות לרכוש הנוסעים ולנזקי גוף כלשהם.

ביצוע הטיסות:טיסות הינן טיסות שכר מחוץ לנתיב. הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי, ומופעלות עפ"י תקנות טיסות שכר, רישיון מספר ג/ 86/523 . שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות. יש גם להגיע לשדה התעופה כ- 3 שעות לפני הטיסה כמצוין בגב כרטיס הטיסה. יש לאשר טיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה אלא אם נמסר אחרת. המוביל מתחייב לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות זמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או למארגן בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.

מס מקומי: בבתי מלון באירופה גובים מס מקומי בין 2 יורו ליום , ל- 4 יורו ליום, מס המשולם ישירות במלון על ידי הנוסע.

בתי מלון: הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן : כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים, וזאת ע למנת לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה לרבות מיזוג אויר. המארגן אינו אחראי להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבוד שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו :סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברת קשרי תעופה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון. I.M Travels  אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.

מיזוג אוויר: אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.

"הכל כלול":לכל מלון מדיניות משלו למסגרת הכל כלול ורשאי בכל עת וללא התרעה מוקדמת לשנות את מסגרת "הכל כלול".

ספורט ימי:פעמים הינו יוזמה פרטית ואין לו כל קשר לפעילות המלון.

RUN OF THE HOUSE .3שיבוץ החדרים:ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. במספרבתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין המארגן יכול להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי.

 TRIPLE / QUAD .4במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה – יש לשים לב! בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או -רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת.

5. ארוחת בוקר:המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת] . אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון.

6. רישום יתר ע"י בתי מלון:ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקב לאישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/ או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.

7. חדרים זוגיים: ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.

8. העברות: העברות הנוסעים משדה התעופה למלון וחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף נוסעים נוספים מבתי מלון אחרים.

9. נציג בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה[כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

10. סיורי בחירהנמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.

11. הגעה מאוחרת במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה )במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא I.M Travels  באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע(

12. תוקף דרכון: הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה, ויזה למדינה אליה הם טסים. על הלקוח אחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הינו באחריות הנוסע בלבד.
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

13. מניין הימיםבמניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד.

זמני היציאה וההגעה מ/ ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.

14 . שערים: השער לתשלום יהיה שער העברות /המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי החברה.
במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.

15. תובלת הכבודה: תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית של חברת התעופה [ להלן" המוביל"] המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של "המארגן".
יובהר כי "I.M Travels " אינה  אחראית בגין חיוב  עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן ישירות באתר חברת התעופה שבה מבוצעת הטיסה.

16. בקשות מיוחדות:נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות כגון: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש. VIP/ ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים / צמודים הינם בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש.

 1. ארוחותפרטים על ארוחות בטיסות יש להתעדכן באתר חברת התעופה באינטרנט.
 2. תחום שיפוטמוסכם ומוצהר בזאת כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוטית מקומית בבתי המשפט שהאזור שיפוטם נמצא משרד הנסיעות. הואיל ומרכז הפעילות של חברת I.M Travels נמצא בחיפה , מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים אחד כלפי השני, תהייה לבית המשפט חיפה והקריות בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.19. קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, (אם נעשה ע"י הסוכן) כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון, להעברות, השכרת רכב,) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.20. אזהרות מסע:   הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך כתובת האתר:
  WWW.MFA.COV.IL/MEFAEB/SHERUT/TRAVEL20% ADVISORY

  נשים בהריון:חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה מהרופא המטפל!

  דרכון: הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות לחצי שנה מיום הטיסה.

  עם התקשרותו של הנוסע למול המארגן, הינו, "I.M Travels ", מחויב הראשון בקריאת התנאים הכללים על כל סעיפיו

  תמיד לשירותך,

 

מדיניות החברה:

דמי ביטול ו/או שינוי הזמנה:

 • המבטל / משנה את הזמנתו עד חודש ממועד היציאה לטיול יחויב ב- 150 דולר דמי ביטול.
 • המבטל / משנה את הזמנתו בין חודש לשבועיים ממועד היציאה לטיול יחויב ב- 350 דולר.

 

 • המבטל / משנה את הזמנתו השתתפותו שבועיים ממועד היציאה לטיול או פחות יחויב ב- 100% ממחיר הטיול.
 • אין ביטול כרטיס טיסה לאחר רכישת הכרטיס במקרה של ביטול, יחול על הלקוח חיוב מלא של עלותו בנוסף לחיובים המצוינים לעיל כדמי ביטול.
 • אין החזר כספי לאחר היציאה.
 • הלקוח מאשר ומסכים בעצם התקשרותו עם חברת הטיולים כי i.m travels  לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם ללקוח בשל מחדלים של חברת התעופה, לרבות פשיטת רגל, איחורים, ביטולי ו/או דחיית טיסות או כל נזק אחר שייגרם ע"י חברת התעופה.

 

 

הערות:

 •  שעות הטיסה עשויות להשתנות לפי החלטת חברת התעופה,  ואינם באחריות i.m traveis.

על המטייל מוטלת החובה לבדוק ביום שלפני הטיסה את שעת הטיסה המדויקת.

 

 • לא תהיה ללקוח שום טענה או תביעה נגד i.m travels במידה ושעת הטיסה תוקדם או תאחר.

יש לבדוק כי יש תוקף לדרכון לפחות חצי שנה מיום חזרתו של הנוסע לארץ.

 

 • מוטלת האחריות על הנוסע לעדכן את i.m travels  בנוגע למצבו הרפואי

שמצריך תנאי שינה/אכילה ונסיעה מיוחדים, כל תשלום נוסף בגין המוזכר לעיל
יחול על הנוסע בלבד.

 

 • על הנוסע לוודא כי הוא מחוסן לצהבת- כל מי שנולד עד שנת 58 מחוסן, וכל מי שנולד משנת 77 מחוסן, ילדים עד גיל 6לא מחוסנים.
 • תרופות: חל איסור הכנסת תרופות לגאורגיה המכילות 'ודאין וחומרים נרקוטיים.

יש להמציא אישור לתרופות מרופא באנגלית או ברוסית.

 

 • -לא תהיה לנוסע טענה כלפי i.m travels בנוגע להעלאת תמונות לרשתות חברתיות

 

 

 

תודה שבחרתם לנסוע עם i.m travels .
לפרטים נוספים אנחנו כאן בשבילכם

 

קבלו עדכונים על מבצעים ויעדים חדשים למייל

טיפים שווים, הטבות מפתיעות ועוד

Call Now Button